У овој школској години биће организована следећа стручна већа:

Ред.бр.Стручно веће за предметеРуководилац стручног већа
1.Српски језик и књижевностНиколић Радмила
2.Страни језициМихајловић Гордана
3.Математика, физика, информатика и рачунарствоБојковић Татјана
4.Хемија, познавање препарата,биологија, екологијаРаденковић Виолета
5.Медицинска група предметаНиколић Александра
6.Физичко васпитањеЛукић Мирјана
7.Друштвене наукеМарјановић Милица
8.Теорија и практична настава у ТИК,  уметничка група предметаЖивковић Весна
9.Практична настава у личним услугамаДабић Бисерка

СТРУЧНИ АКТИВИ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма чине наставници и стручни сарадници које именује Наставничко веће школе, коме и одговара за свој рад. Задаци чланова стручног актива утврђени су општим и посебним основама Школског програма и Статутом школе.

Обавезе чланова овог стручног актива састоје се у планирању активности реализације развоја школског програма и сарадње са породицама и локалном самоуправом, праћењу напредовања ученика у остваривању задатака образовања, евидентирању стручног усавршавања и друга стручна питања образовно-васпитног рада.

СТРУЧНИ АКТИВЧЛАНОВИ АКТИВА
Стручни актив за развојно планирањеПетровић Милош, Раденковић Виолета, Тасић Татјана, Ракић Иван, Петковић Микица, Илић Радмила,, ученички парламент, савет родитеља
Стручни актив за развој школског програмаМихајловић Славиша, Живковић Весна, Бојковић Татјана, Миливојевић Јулијана, Дабић Бисерка, Илић Радмила, Крстић Марина, Николић Александра
Стручни актив за праћење стандарда квалитета установеСлавиша Михајловић-директор,Живковић Весна, Цимбаљевић Аница, Илић Радмила, Миливојевић Јулијана
Стручни актив за појачани васпитни рад са ученицимаИлић Радмила, Марјановић Милица, Ракић Иван, Бешлић Џунић Вера